A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“A1 Capital”), 01.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in (III-45.1) 5. maddesi uyarınca Müşterileri ile yetkileri çerçevesinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çerçeve sözleşmeler akdedebilir. Bu bağlamda, A1 Capital ile Müşteri arasında, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği işbu Ön Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.
1. Finansal Hizmeti Sunan Yatırım Kuruluşu’na Ait BilgiIer:

Unvanı: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adresi: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2-14 D:5-6-52İstanbul/Maslak

Telefon: +90 212 371 18 00

MERSİS Numarası: 0388004352100015

Şirketin Esas Faaliyet Konusu: Aracılık faaliyetleri (NACE: 66.12.08)

2. Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Emir İletimine Aracılık Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi), ve Sınırlı Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere geniş yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. A1 Capital, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, kredili menkul kıymet işlemleri, ödünç menkul kıymet işlemleri ve döviz hizmetleri sunulması, Sermaye Piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması yan hizmetlerini de vermektedir.

3. Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin Bilgiler

Finansal hizmetlerin yürütülmesi aşamasındaki tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV, Damga Vergisi vs.) ile diğer masraflar Müşteri tarafından ödenir. Komisyon, faiz ve masraflar A1 Capital’in

https://a1capital.com.tr/ucret_masraf_komisyonlar sitesinde ilan edilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarih için geçerlidir. Masraf ve Komisyon kalemlerinin herhangi birinde yapılacak değişiklikler Müşteri’ye kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta veya SMS veya işlem platformu ya da internet sitesi üzerinden bildirilecektir. Müşteri bildirim ve/veya duyuru tarihinden itibaren üç iş günü gün içerisinde söz konusu kalemlerde meydana gelen değişikliğe itiraz etmediği takdirde bu değişiklikler dördüncü iş günü uygulanmaya başlanacaktır. Müşterinin Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerden doğacak temerrüt durumunda uygulanacak temerrüt faizleri ve bunlardan doğacak benzeri yükümlülükler sabit olmayıp hesaplama usulleri Müşteriyle akdedilecek olan Çerçeve Sözleşmelerinde yer almaktadır. Şu kadar ki Müşterinin verdiği işlem emirlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkacak tüm zarar ve masraflardan Müşteri sorumludur.

4. Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak:

Özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları A1 Capital’in kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçlara ilişkin bilgiler sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen Risk Bildirim Formlarında yer almaktadır.

5. Varsa Müşteri Tarafından Ödenmesi Gereken Vergiler:

Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler ile Borsalar, Takasbank, MKK ve benzeri sair kurum ve kuruluşların kestiği her türlü masraf, komisyon ve gider Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

6. Sunulan Bilgilerin Süresine İlişkin Bilgiler:

İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

7. Ödeme ve İfaya İlişkin Bilgiler:

Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde Müşteri’nin A1 Capital nezdindeki cari ve/veya kredi hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

8.  Uzaktan İletişim Aracının Kullanılmasına İlişkin Bazı Ek Masrafların Müşteri Tarafından Karşılanacak olması Halinde, Bu Masraflara İlişkin Bilgiler:

Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle Müşteri’den ek bir masraf alınmayacaktır.

9. Cayma Hakkı:

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.

10. Sözleşmenin Asgari Süresi ve Sona Erdirilme Yöntemi: Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup, fesih yönetimine ilişkin usul ve şartlar da yine taraflar arasında imzalanan sözleşmede yer almaktadır.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 7. maddesi gereği:

  1. A1 Capital’in sunduğu hizmetler ile ilgili şikâyet ve başvurularınızı; öncelikle yatırım kuruluşunun https://a1capital.com.tr/iletisim/ adresinden elektronik olarak iletebilirsiniz. Yaptığınız şikâyetin sonucunun tarafınıza yazılı ya da sözlü olarak bildirilmesinin ardından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne ya da Sermaye Piyasası Kurulu’na ayrıca şikâyet ve itirazlarınızı iletebilir; ayrıca başvurularınızı yetkili ve görevli mahkemelere yapabilirsiniz.

2. Garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi (www.ytm.gov.tr) bulunmaktadır.

Ayrıca İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) merkezi karşı taraf uygulamasına geçtiği piyasalarda garanti fonu bulunmaktadır. Garanti fonu tutarı ve işleyişine ilişkin olarak detay bilgiler https://www.takasbank.com.tr/tr adresinde yer almaktadır.

 

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgileri okuyup anladığımı ve özgür irademle kabul ettiğimi beyan ederim.