Zamanaşımı

27 Şubat 2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği” 24.Maddesi gereği

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden; yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.

01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arası zamanaşımı süresi dolacak hesaplar için, aşağıdaki listede yer alan müşterilerimizin geçerli bir kimlik belgesi ve adresini teyit eden belge (fatura/ikametgâh v.b) ile Genel Müdürlüğümüze ya da merkez dışı örgütlerimize başvuruda bulunması aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri gereğince emanet ve alacakları ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getirilerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceği duyurulur.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31.12.2020 Tarihinde Zaman aşımına Uğrayacak Hesapları İçin Tıklayınız.

31.12.2018 Tarihinde Alkhair Capital Zamanaşımı için tıklayınız.